ខ្ចៅដោយឥតគិតថ្លៃលើផលិតផលប៊្លុកណូលទាំងអស់

ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានបុគ្គលិកបច្ចេកទេសចំនួន ៨ នាក់ (រួមទាំងវិស្វករជាន់ខ្ពស់ ៥ រូប) មានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីមានមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃកែច្នៃដោយខ្លួនឯង។ បញ្ហាបច្ចេកទេសមុននិងក្រោយពេលលក់អាចត្រូវបានឆ្លើយដោយវិស្វករជាន់ខ្ពស់។