ខ្ចៅដោយឥតគិតថ្លៃលើផលិតផលប៊្លុកណូលទាំងអស់

វត្ថុធាតុដើម

នាពេលបច្ចុប្បន្នរោងចក្រមានវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់ដែលទាំងអស់នេះមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុកល្បី។ បន្ទាប់ពីការប្រមូលវត្ថុធាតុដើមនីមួយៗមកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងសាកល្បងលើវត្ថុធាតុទាំងមូលភាពរឹងមាំកំលាំងនិងទំហំ។
នៅពេលមានសមត្ថភាពពួកគេនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងវត្ថុធាតុដើម។

9fd425c32
8f3c310e2